Voorwaarden

Algemeen

1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut en de klant.

2. De gedragstherapeut zal altijd naar het beste inzicht en vermogen handelen. Het welzijn van de kat(ten) staat hier altijd voorop.

Contractperiode

1. De contractperiode voor een gedragstherapeutische behandeling bestaat uit 1 consult aan huis bij de klant en drie maanden telefonische en/of schriftelijke begeleiding voor het probleemgedrag van de oorspronkelijke hulpvraag van de klant aan de kattengedragstherapeut.

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. Een tussentijdse beëindiging is na overeenstemming van beide partijen eveneens mogelijk.

Adviezen, therapie & begeleiding

1. De klant dient, voor zover de mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.

2. De kattengedragstherapeut gaat er van uit dat de klant de waarheid spreekt betreffende de gezondheidsstatus van de kat(ten) en gaat er van uit dat de klant geen informatie achterhoudt betreffende de conditie van de kat(ten).

3. Het advies en de therapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De klant blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar kat, conform het Burgerlijk Wetboek.

4. De kattengedragstherapeut gaat een inspanningsverplichting aan jegens de klant en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal de kattengedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

5. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer de klant weigert mee te werken aan een opgesteld therapieplan of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.

Aansprakelijkheid

1. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de gedragstherapeutische behandeling.

2. De consultaties gaan door op eigen risico van de klant. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de klant of op een ander adres.

3. De te trainen katten dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de kat.

4. De informatie die ik geef over medische of gedragsproblemen mag nooit gezien worden als vervanging van een consult bij een dierenarts of een kattengedragstherapeut. Dit is enkel bedoeld als achtergrondinformatie en geen vervanging van professioneel advies.

Tarieven & betaling

1. De tarieven zijn terug te vinden op de website.

2. Door het geven van de opdracht tot een gedragstherapeutische behandeling, heeft de kattengedragstherapeut door het verlenen van diensten, aanspraak op een vergoeding, waarvan het tarief bij de afspraak tot opdracht wordt vermeldt.

3. Betaling gebeurt op voorhand door overschrijving of cash na het consult. Ook betaling via Payconiq is mogelijk. Kattitude geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen en levert diensten voor privégebruikt. Een factuur opstellen moet niet. Dit kan wel op aanvraag.

4. Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

5. Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut worden aanvaard mits de afspraken uiterlijk 24 uur voor het geplande huisbezoek worden afgezegd. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

Eigendomsrecht

1. Alle door de kattengedragstherapeut verstrekte therapieplannen, adviezen, richtlijnen, hand-outs en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragstherapeut worden gekopieerd, openbaar gemaakt of worden gedeeld met derden.

Klachten

1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen de 7 dagen na ontvangst van het therapieplan en moet grondig gemotiveerd zijn.

2. De klant dient de voorwaarden te lezen alvorens een afspraak te maken. Kattitude kan niet ingaan op klachten in verband met de voorwaarden. De voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking.

3. In de gedragstherapeut de klacht terecht vindt, heeft deze ten allen tijde het recht om de prestatie bij te stellen en alsnog op correcte wijze uit te voeren.