Privacyverklaring

Privacyverklaring website kattitude.be

Laatste update privacyverklaring: 01/06/19.

Omdat we bij Kattitude graag zorgzaam en correct omgaan met persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de website van Kattitude.be.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Kattitude, gevestigd te Genk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

In dit onderdeel leggen we je uit welke persoonsgegevens we van je kunnen verwerken, voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we je gegevens bewaren.

3.1 Logbestanden en cookies

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) en plaatse we cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Als je meer informatie wil over deze logbestanden en cookies, kan je dat lezen in onze cookieverklaring.

3.2 Contactformulier

Wanneer u met ons contact opneemt via het online contactformulier, verzamelen we uw naam, voornaam, uw e-mailadres en de door u gestelde vraag of de door u aangevraagde informatie. We verzamelen deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.

4. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden (zoals datacenters, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders). Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. Ook kunnen we je adresgegevens delen met externe partners met het oog op dataverrijking. (Wanneer je bijvoorbeeld verhuisd bent en dit niet aan ons doorgegeven hebt, kunnen wij via deze partners je nieuwe adres verkrijgen).

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Kattitude neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens en je vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

6. Hoe kan je ons contacteren om je rechten uitoefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken. Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens. U moet uw verzoek per e-mail richten via info@kattitude.be. Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek. Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring gepubliceerd op de website van Kattitude, met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.